Objektif Jabatan

Objektif Jabatan

 • Memberikan perkhidmatan kaunseling kepada pegawai dari kumpulan pengurusan dan professional dan kumpulan perkhidmatan sokongan serta pelajar IPG
 • Ketua Unit Kaunseling adalah sebagai ahli Majlis Mesyuarat Pengurusan dan Pentadbiran (M3P) IPG.
 • Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti kaunseling IPG di dalam aspek pengembangan, pemulihan dan intervensi.
 • Merancang memberi dan merekod khidmat kaunseling individu, kelompok, keluarga dan kaunseling krisis.
 • Merancang dan melaksanakan dan memantau pelaksanaan pekeliling perkhidmatan yang signifikan dengan perkhidmatan Kaunseling dan Psikologi.
 • Pekeliling perkhidmatan Bil. 4/1998 (Garis panduan mengurus pegawai Berprestasi Rendah & Pegawai yang bermasalah).
 • Pekeliling Pekhidmatan Bil. 1/1999 (Panduan mewujudkan Perkhidmatan Kaunseling).
 • Pekeliling Perkhidmatan Bil.18/2005 (Panduan aplikasi Psikologi).
 • Pekeliling Perkhidmatan Bil.22/2005 (Gangguan Seksual di tempat kerja).
 • Mengenalpasti keperluan perkhidmatan kaunseling melalui Kajian Taksiran Keperluan/ Soal selidik/ temubual/ perbincangan dengan pegawai daripada kumpulan pengurusan dan professional dan kumpulan perkhidmatan sokongan.
 • Merancang, mengawal selia dan mengemaskini rekod dan inventori pegawai dan staf sokongan.
 • Mengelola dan melaksanakan program dan aktiviti kaunseling dan latihan motivasi untuk merangsang sumber manusia IPG.
 • Seterusnya menilai semua program yang telah dijalankan untuk menambah baik kepada program aktiviti yang akan datang.
 • Mengambil tindakan susulan bagi tujuan memberi perkhidmatan kaunseling.